STOWARZYSZENIE POMOCY SPOŁECZNEJ,
 REHABILITACJI I RESOCJALIZACJI

im. Hansa Christiana KOFOEDA

Numer Krajowego Rejestru Sądowego - 0000151204

Laureat Nagrody Głównej PRO PUBLICO BONO w 2004r.

Organizacja pożytku publicznego

 

 

Organizacja pozarządowa powstała w Siedlcach, w lipcu 1997r.

Prowadzi dwie placówki - Instytuty Służby Społecznej w Siedlcach


przy ul. Świętojańskiej 4 tel./fax 25 632-41-90 

i przy ul. Monte Cassino 70 tel./fax 25 644-04-00

e-mail: kofoed@wp.pl

 

Głównym celem działania Stowarzyszenia jest realizacja nowoczesnych form pomocy socjalnej i aktywizacji osób mających problemy z funkcjonowaniem w społeczeństwie oraz działania edukacyjne, prewencyjne i pomocowe wg duńskiego programu „Pomocy ku Samopomocy”. Placówki te są również miejscem realizacji zadań systemu probacji.

Pomagamy następującym grupom:

·             osobom dotkniętym biedą materialną, bezrobociem

·             młodzieży bezrobotnej (absolwentów szkół zawodowych, średnich i młodych osób bez wykształcenia ze środowisk zagrożonych wykluczeniem, ubóstwem oraz kryminalizacją)

·             osobom, które tracą pracę, są ubogie i nie mają środków finansowych na przekwalifikowanie zawodowe

·             ofiarom przemocy

·             osobom zagrożonym bezdomnością i bezdomnym

·             osobom realizującym środki probacji oraz zagrożonym kryminalizacją, skazanym, byłym skazanym i ich rodzinom.

Działania nasze skierowane do człowieka pozostającego na marginesie życia, potrzebującego pomocy – uczą odpowiedzialności, pozwalają mu przy tym wsparciu samodzielnie pokonywać  trudności.

Od 01.07.2005 roku do 31.12.2007r. stowarzyszenie uczestniczyło w partnerskim projekcie „Powrót do Wolności”, finansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach tematu A Inicjatywy Wspólnotowej Equal.

 

Główne kierunki programowe i formy naszej pracy:

I.

Programy pomocowo-opiekuńczo-terapeutyczne:

 

·             poradnia dla ofiar przemocy,

·             poradnia prawna,

·             punkt porad obywatelskich,

·             poradnia dla sprawców przemocy.

II.

Program żywieniowy.

III.

Program – Usługi sanitarno-higieniczne.

IV.

Program z zakresu pomocy postpenitencjarnej:

·             poradnia prawna,  doradztwo obywatelskie,

·             kursy zawodowe,

·             pomoc materialno-rzeczowa,

·             prowadzenie hostelu dla bezdomnych byłych skazanych.

Nr konta: Santander Bank Polska S.A.
nr: 32 1500 1663 1216 6003 8346 0000